12.មិនគួរណាយើងបែកគ្នា - (នីកូ-អែនជី)

បទចម្រៀងនៅខាងក្រោ​មៈ

1.មិនចង់ឃើញបងយំពេលអូនឈឺចាប់ - (លីកា-អែនជី)

2.ម្នាក់នេះខ្ញុំសុំ - (នីកូ-គូម៉ា)

3.ហេតុអ្វីក្បែរគេមិនកក់ក្តៅដូចអូន - (នីកូ)
 

4.ចង់ប្រាប់បងថាអូនជិតឆ្កួតហីយ - (លីកា)

5.មិនហ៊ានសំរកទឹកភ្នែកខ្លាចអូនខឹង - (គូម៉ា)

6.ពីព្រោះខ្ញុំស្រលាញ់តែអ្នក - (អែនជី)

7.តើអ្នកឳ្យអូនឈប់ស្រលាញ់បង - (នីកូ-គូម៉ា)

8.ជីវិតបងរស់ព្រោះមានអូន - (នីកូ)

9.អូនមិនអាចឳ្យចិត្តស្រលាញ់បងបានទេ - (អែនជី)

10.សុំប៉ុណ្ណឹងបានទេ - គូម៉ា)

11.វាមិនងាយទេ- (នីកូ)

12.មិនគួរណាយើងបែកគ្នា - (នីកូ-អែនជី)
Our Website Konkhmerall កូនខ្មែរអល won't respond to any Music on out website. We just sharing in Entertientment popurse only. All Music are host on Mediafire ; La3 and Tusfile . If you found out that this Music is under your copyright please click on report button, we will review and delete this Album.

 
Top